DeutschEnglishNederlands zur Website von newmagic
slideshow picture

A. CO2 Footprint

Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen is het belangrijk om een actieve invulling te geven aan het thema Duurzaam Ondernemen. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van de CO2 -uitstoot in het bijzonder, is groot. meer

B. Beleidsverklaring

SPL Powerlines Nederland is een werkmaatschappij die onderdeel uitmaakt van Powerlines Group GmbH. Onder deze holding vallen meerdere bedrijven die met name gespecialiseerd zijn in bovenleidinginstallaties. Dit bedrijf is tientallen jaren lang één van de grootste leveranciers geweest van bovenleidingsystemen en bovenleidingmaterialen aan de Deutsche Bahn en aan regionale spoorwegbedrijven. Onze technische ontwerpen en bovenleidinginstallaties staan zowel in Duitsland als in het buitenland hoog in aanzien. Powerlines Group GmbH is al vele jaren een Q1–leverancier van de Deutsche Bahn, en ontwikkelt samen met de DB bovenleidingsystemen voor gewoon spoor en voor hogesnelheidstrajecten. Met SICAT S en SICAT H zijn in eigen beheer bovenleidingen ontworpen die op trajecten van de DB zijn geplaatst. meer

B. Energiemanagementplan

Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks de voortgang van ons energiemanagementplan beschrijven om te kunnen voldoen aan onze reductiedoelstellingen. Eind 2027 wil SPL Powerlines Nederland BV 80% reductie hebben gerealiseerd ten opzichte van het jaar 2020. Dit zullen we verwoorden in het onderhavige milieu- en energie-managementplan. Het plan wordt jaarlijks (of zo vaak als nodig) bijgesteld en goedgekeurd door de directie van het bedrijf. In de energiebeoordeling zullen opties worden aangereikt voor het deelnemen aan initiatieven, die CO2-reductie tot gevolg hebben, en overige opties voor het bereiken van CO2- reductie binnen het bedrijf en de projecten. De gekozen maatregelen zijn verwoord in dit Energiemanagementplan. meer

C. Communicatieplan

Voor u ligt het communicatieplan in het kader van certificering op de CO2-prestatieladder bij SPL Powerlines Nederland Het document geeft een beschrijving hoe de communicatie als bedoeld onder 3.C.2 beschreven in het document ‘CO2-prestatieladder Samen zorgen voor minder CO2- Handboek 3.0 uitgebracht door SKAO is geregeld, binnen SPL Powerlines Nederland. Interne en externe communicatie over de CO2-footprint en de kwantitatieve reductie-doelstellingen worden gecommuniceerd. Het energiebeleid, mogelijkheden tot individuele bijdrage tot reductie, huidig energieverbruik en trends in het bedrijf zullen worden opgenomen ion verschillende communicatie-uitingen. meer

D. Initiatieven

In het streven van SPL Powerlines Nederland om CO2 te reduceren is gekeken naar Initiatieven voor CO2 reductie in de branche. Als partner voor bovenleidingwerkzaamheden binnen de railbranche zijn wij uitgekomen op Duurzame leverancier: De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers. Resultaten van de actieve participatie in de klankbordbijeenkomsten worden gedeeld binnen de organisatie. Inventarisatie reductie initiatieven: SPL Powerlines Nederland onderzoekt de mogelijkheden om CO2 verder te reduceren door naar nieuwe reductiemogelijkheden te kijken binnen haar bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan het kantoor, de voertuigen, de bedrijfsmiddelen en het gedrag van de medewerkers. SPL Nederland BV gaat onderzoeken welke rol zij kan spelen bij mogelijke realisatie van E-Highway projecten in Nederland.